» » Squarecom広場SOFTWARE - 【失恋の都市】

Mp3 Squarecom広場SOFTWARE - 【失恋の都市】

 • Performer: Squarecom広場SOFTWARE
 • Album: 【失恋の都市】
 • Label: Squarecom広場 Inc.
 • Catalog #: SQ03
 • MP3: 1339 mb | FLAC: 2856 mb
 • Released: 11 Nov 2015
 • Country: US
 • Style: Vaporwave
 • Rating: 4.1/5
 • Votes: 758
 • Category: Electronic
Mp3 Squarecom広場SOFTWARE - 【失恋の都市】

Tracklist

1A̭̒͑̒̒͋̒ w̦̒̆̒᷇̒̒a᷂̯̒͗̒̒̒l̥̒̒᷇̒᷀̒k̦̒̒᷈̒̽̒ i͈᷊̒̀̒̒̒n̨͇͙̒̒̒̒ t͎͍̒͊̒̒̒h̼̒᷄̒̉̒̒e̒̒ͧ̒̅̒̚ p̒̒̓̒᷉̒̕a̬̳̒̒̒̒̒r̖̒̒̀̒̓̒k̮̒̒͐̒᷇̒,̖͍̒̒᷅̒̒ t͎̒̒̅̒̐̒h̡̒ͮ̒̓̒̒i̳̫̒̒̒̒͝n̒᷾̒᷆̒̅̒k̴̼̒̒̒ͮ̒i̒̑̒᷇̒̋̒n̛̲̒̒᷅̒̒g̶̒̒̒ͨ̒͘ o̥᷿̒̒̒̒͠f̤̒̒᷾̒̒͟ l͇͔̒̒̒̒̕o̒̑̒ͯ̒᷈̒v̼̒̒᷈̒ͤ̒ȩ͖̜̒̒̒̒
2H͖̟ͨ̆́ͫͬẽ̷̩ͣ᷁᷆ͬl̸̛̈́̉͢͡͠l̴̰᷈᷃͊̀ͯo̖͈͈̻ͨͦ͝ t̴̜̓̄᷆͑͝h̟͎ͭ͊̓᷈᷾ḙ̤̆᷈̏ͪ̉r̰᷂̪̘᷄͒̽e̡̜̊̂͛᷉̌
3g̵᷿̜͈᷾᷾᷾̈᷾̌᷾᷾᷾᷾͢o̶͚͕᷾᷾̏᷾̃᷾᷾̔᷾᷆᷾᷾t̷̟̟᷾᷾̈́᷾᷾᷄᷾̋᷾᷾᷉᷾t̴̮͉̪͚᷾᷾᷾᷾᷾᷾ͩ᷾᷾͞a̼᷾᷾᷇᷾ͪ᷾͏̢̡᷾᷾͐᷾᷾ b̮̫̹᷾̌᷾᷾̊᷾᷾᷁᷾̊᷾᷾e̼̺͕̮᷾᷾᷾̑᷾᷾̄᷾᷾᷾͡l̖̦᷾᷾᷈᷾᷃᷾᷾᷾ͥ᷾᷃᷾̚i̪᷾᷾᷉᷾᷾͐᷾᷾͋᷾̿᷾͜͠ẹ̮͔᷾̇᷾᷾̇᷾͗᷾̂᷾᷾᷾v̨̲̘᷾͆᷾᷇᷾̾᷾᷾᷾̎᷾᷾e͕͖͕᷾᷁᷾᷾᷾᷾ͬ᷾᷆᷾᷾᷾ m̸͔̺̻᷾͛᷾͛᷾᷾᷾᷾᷾᷾̕e̫͇᷾᷾᷾ͣ᷾̀᷾̀᷾̀᷾᷾͢
4n̫͔ͥ͏̫̮̫̈ͬ̈͞͏̫͕̕i̫̊ͫ͏̫̫̍͂͛̀̅͏̫̌̕g̫̀̌͏͖̫̼̤̫͆̀͏̸̫̗̻̫̔᷾͏̫̮̫᷁̿̅͒͏͓̫̺̫̈́̂͠͏̫̂᷁h͇̫᷀͏̫̰̫̞̈́̿̐͏̫̑̌t̫͉̉͏̨̫̭̦̫᷾͗͏̷̸̧̪̫̺̫͏̛̫͛ D̫̝̾͏̫̫͗ͫ̌᷄ͨ͏̫̌̅a̫̙ͫ͏̥̫̩̫̓̎̕͏̫᷈͘n̫͗᷀͏̸̤̫̫̔̉ͯ͏̨̫͇̫᷇̑̒͏̡̫̳c̫͒̄͏̭̫̫̗̊̕͞͏͍̫̼e̷̫̦͏᷿̫̗̪̫ͯ̔͏̫̮ͪ c̫͕᷃͏̵̡̫̫͖̈́ͬ͏̳̫̓l̫᷃̽͏̴᷿̫͎̫᷈͟͏̫ͭ̓u᷿̫ͤ͏̛̫͚̫͛͑͂͏̦̫͐b̫͕̉͏̫̰̫ͫͤ̒᷈͏͕̫̫ͯ̈ͦ̅͏̫͋̈́
5T̠̳᷃͑͌̑ͧh̨᷀᷁͌̄̇͘ě̻͍̈́᷉͌͢ P̢͙̬᷉͌ͪ̚o̵ͯ̌̊͌᷾᷇w̵̺ͤ͌᷁̽͘ĕ͈͖͌͆᷆͞r̂ͭ͌᷈̌̄͢ O̝͔̖̯͌᷈͡f̸᷿́͌͌᷆͂ L͈ͯ̀ͮ͌᷀̾ỡ̧᷂͓̳͌v̶̯͉̻͌᷇᷇ẹ̴̲ͨ͌͆̉
6i͏̶̶̧̛͉̲̐̑̑͒̐͂̎̕n̴̯̜̼ͭ̉ͯ᷄̿ͦ̂͌ͬ͘͞ m̱̤͇͆͆̅ͬ̆͛̾ͨ̚͜͜͡y̍͏̺̝̫̟᷿͎̦̑͌ͬ̾͛̾ h̗͍̱̜̠᷿͇͈̒̑ͣͭ͐̒̿e̼̫̣̰᷿̓ͮ͒᷾͂᷉ͮ᷇͘̚ả̷̞̖̻͇̥̽̾̋᷉͂͘͝͠r̶̴̢̨̢̰͉̝͉ͦ̾̆ͫ̍͝t̠̜̫ͣͩ̅̊͊̚͏̷̢᷂͐᷇.̹͓̩̻͖̽̍͒̓̆᷁͛̕͟͡.͓͔͖̲͒᷅ͭ̊̔̒͂ͫ̓̕͘

Album

by Squarecom広場SOFTWARE. supported by. Sasha De'ath. cassettes are the old version of the album, before the heartbreak Includes unlimited streaming of 失恋の都市 via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more. Sold Out. Hello there 02:23. night Dance club 02:48. Squarecom広場 Inc. Welcome to the official Squarecom internet website Please take a look around. We have free tools, utilities, and video games for you to download Created by new version of is available, to keep everything running smoothly, please reload the site. Get album. Squarecom広場 DEVELOPMENT KIT by Squarecom広場SOFTWARE, released 11 June 2015 1. Open Archive Extract All 2. complete 5. Welcome to Squarecom SDK 6. Create Mode 1 7. File Render As. Did you want to save your Project File Use this expansive software development kit to create new and intriguing games and projects to be used with Squarecom広場 devices and operating systems. Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more. Purchasable with gift card. Squarecom広場SOFTWARE and Baconwave present: the Squarecom Demo Showcase We will be previewing some of our new applications and software set to release in on Squarecom広場SOFTWARE. No Photo. Squarecom広場SOFTWARE - DREAM SHOPPING. 2020 г. No Proper upload on Youtube, Enjoy Support the artist: Had us a dream, and we let it get away Had us a dream, and we let it get away Had us a dream, and we let it get away Had us a dream, and we let it get away Had us a dream, and we let it get away Had us a dream, and we let it get away Had us a. Squarecom広場 Development Kit. Favorited by2. Listeners42. More from Frission Music. Sadisco 116 - O Topo do Corcovadoadded 1 month ago. Most popular tracks for squarecom広場software