» » ហួយ-មាស - អូនព្រមស្ម៍គ្រ / សន្យាជួបគ្នាថ្ងៃនេះ

Mp3 ហួយ-មាស - អូនព្រមស្ម៍គ្រ / សន្យាជួបគ្នាថ្ងៃនេះ

  • Performer: ហួយ-មាស
  • Album: អូនព្រមស្ម៍គ្រ / សន្យាជួបគ្នាថ្ងៃនេះ
  • Label: Chadomukh
  • Catalog #: R 6011
  • MP3: 1397 mb | FLAC: 1602 mb
  • Country: Cambodia
  • Rating: 4.4/5
  • Votes: 206
  • Category: Folk & Country
Mp3 ហួយ-មាស - អូនព្រមស្ម៍គ្រ / សន្យាជួបគ្នាថ្ងៃនេះ

Tracklist

1សន្យាជួបគ្នាថ្ងៃនេះ
Arranged By – សំ-សាខុនLyrics By – ហួយ-មាសVocals – ហួយ-មាស
2អូនព្រមស្ម៍គ្រ
Arranged By – សំ-សាខុនLyrics By – ហួយ-មាសVocals – ហួយ-មាស

Notes

Cover, Originally Chinese songs
A = The One I Desire
B = Promise To Meet Today

Album

អនពរមសមគរ feat. ហយ មស. សនយជបគនថងន feat. ពរចនទរលទនលមគងគ feat. មលដងចនទ feat. ចតតករម feat. កមសនតសរសរង feat. សដបរស feat. តរពងពយ feat. Get Started. United States. Related videos. Nit Online Shop. Listen to music from ហយ មស like Unique Child, Pralkol Sene Eoui Oun Venh & more. Find the latest tracks, albums, and images from ហយ មស. Huoy Meas Khmer: ហយ មស 6 January 1946 was a Cambodian singer and radio announcer in the 1960s and early 1970s. She was born in Svay Por Commune, Sangker District, Battambang Province, Cambodia. She also acted as a judge with other singers such as Sinn Sisamouth, Liev Tuk, Touc read more. Traditional Songs Album News Youtube Song Books Youtube Movies Music. កលទក ខមរ សរមនដ Kam Loh Toek 10 Khemarakk Serei mon RHM New Album. Music Copy. បទថម សរលញបង អន ឈចបមល មស សល នង សខ ពស sok pisey & Meas. News Songs Traditional Youtube Youtube Movies. បងខមរសបរពនធ,ហយ ហយ,Bong khmoa Reus Bror Pun,Huy Huy,Ork Kes ,Ork K. Akita Karaoke New Product Arch Content Songs Videos Music Youtube. អកកដង យដ ខតត តបងឃម បទ រអញចក, Ork kadan Ya Da ,Tbong Khmo. អនកសរ សថ ន បន នយយថ ករពភកស លមអត ជមយ អនកជនញ ផនក ឈម កបន បញជកដរថ កន ៗ របស យង រង ផលបពល ដយ មស ទកដគ Nutrilatt ដល ចកចយ ដយ ករមហន S&TK Trading Co Ltd . មចស ហង ផស របង កងកង មនក ដល ស មន បញចញ ឈម បន នយយថ មស ទកដគ Nutrilatt សថតកនង ចណម ផលតផល ពញនយម បផត នកនង បរទស កមពជ . យបនអនមកទ រវង recorded by ChompaMeas and SAENG SORIYA on Smule. Sing with lyrics to your favorite karaoke to YouTube by DistroKid អនពរមសមគរ feat. ហយ មស រស សរសទធ អនសមផញចតត បភលចមនបន រស សរសទធ នង ហយ មស Released on: 20. 50 видео Воспроизвести все Микс អនពរមសមគរ feat. ហយ មសYouTube. សអកហយសអកមយទត - ហយ មស. អនពរមសមគរ - ហយ មស. សនយជបគនថងន - ហយ មស. ពរចនទរលទនលមគងគ - ហយ មស. មលដងចនទ - ហយ មស. ចតតករម - ហយ មស. កមសនតសរសរង - ហយ មស. សដបរស - ហយ មស. តរពងពយ - ហយ មស. Chords for សនយជបគនថងន - ហយ មស. Chordify is your 1 platform for chords